Copyright infringement Handelsbetingelser - BrandSome

Handelsbetingelser

Brandsome ApS

Gasværksvej 10 A, 1. th.

1656 København V

CVR: 42502650

Mail: mail@brandsome.dk

Anvendelse

 1. Disse vilkår gælder for alt samarbejde mellem Brandsome og Kunden, medmindre andet er aftalt med Kunden.
 2. Disse vilkår er gældende, hvis Kunden har accepteret dem på en af følgende måder: (i) hvis vilkårene indgår som bilag til en fysisk indgået aftale, (ii) vilkårene har været vedhæftet i en e-mail med et tilbud, som Kunden har accepteret, (iii) hvis Kunden blev informeret i et brev eller e-mail, at al fremtidigt samhandel vil være underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser.

Ændringer og tillæg

 1. Ændringer af og tillæg til parternes aftale (et accepteret tilbud og disses vilkår) er kun gældende, hvis de er aftalt udtrykkeligt mellem parterne på skrift eller via e-mail.

Support, udvikling og konsulentbistand

 1. Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til BrandSome vil blive behandlet som anmodning om betalbar bistand (med klip eller efter timedebitering), medmindre henvendelse kan henføres til opgaver/supportsager, hvorom der mellem Kunden og BrandSome udtrykkeligt er indgået anden aftale.
 2. Betalbar bistand afregnes pr. påbegyndt klip for klippekortaftaler eller pr. påbegyndt kvarter hvis BrandSome accepterer at arbejde uden klippekortaftale.
 3. Henvendelser vedrørende priser, anmodning om tilbud, der ikke kræver analyser eller anden bistand, betragtes dog ikke som betalbar bistand.
 4. Kørsel afregnes pr. påbegyndt kilometer i henhold til statens kilometersatser. Udlæg til bro, færger, fly osv. refunderes af Kunden.

Serviceaftale

 1. Vilkårene for Brandsomes serviceaftale for WordPress findes

Klippekort

 1. Klippekort faktureres ved oprettelsen med betalingsfrist netto 10 dage.
 2. Klip fra klippekort kan bruges til betaling af den konsulentbistand som BrandSome tilbyder.
 3. Hvert klip svarer til 15 min. Bistand ydet under klippekortordningen registreres og afregnes (klippes) pr. påbegyndt 15. minut.
 4. Alle klippekort udløber en rum tid efter faktureringsdato afhængig af klippekortets størrelse. Udløbsdato fremgår på Brandsomes hjemmeside som du finder
 5. Klippekort kan ikke overdrages og/eller refunderes.
 6. BrandSome administrerer klippekortet og foretager registrering og afregning af forbrug.
 7. Kunden kan se forbrug samt se den nuværende saldo på klippekortet via BrandSomes
 8. Hardware samt andre udgifter til 3. part er ikke omfattet af klippekortordningen og skal betales af Kunden ved levering eller ved BrandSome modtagelse, hvilket vil fremgå af BrandSome’ tilbud.
 

Online kurser

Online kursus produkter leveres digitalt og sendes via email direkte fra Simplero.

Betaling sker via vores indløsningsaftale med Pensopay / Quickpay. Du kan betale med Dankort, Visakort, Mastercard og Mobilepay.

Der er ikke returret på onlineprodukter.

Adgangen til kurserne via brandsome.simplero.com er personlig og må ikke deles med 3. part.

Kursusmaterialet må under ingen omstændigheder bruges til hverken videresalg eller i undervisningsøjemed.

Reaktionstid for klippekortaftaler

 1. Det garanteres, at BrandSome iværksætter arbejde eller vender tilbage med en forventet tidsplan på afleverede sager indenfor 2 hverdage efter sagens modtagelse.
 2. BrandSome behandler og modtager sager fra mandag til fredag mellem 9:00 – 16:00, bortset fra helligdage.
 3. På hverdage i tidsrummet 16:00 – 9:00 samt lørdag, søndage og helligdage behandles sager kun efter aftale.
 4. Akutte sager, dvs. sager, hvor reaktionstiden skal være mindre end 2 hverdage efter modtagelsen af sagen, behandles efter aftale og til 200% takst, og til 250% takst for ikke faste kunder.

Immaterielle rettigheder

 1. BrandSome er ikke ansvarlig for leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang BrandSome måtte blive mødt med påstand om leverede serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Kunden skadesløsholde BrandSome, medmindre krænkelsen er forsætlig.

Priser og betaling

 1. Alle priser opgivet af BrandSome er ekskl. moms og levering.
 2. Betaling skal ske netto 8 dage efter fakturadato, med mindre andet er aftalt med Kunden.
 3. Manglende betaling af fakturaer behandles efter inkassolovens regler, og der beregnes rente iht. renteloven.
 4. Hvis Kunden har forfaldne ubetalte regninger, er BrandSome berettiget til at suspendere enhver levering af yderligere produkter og ydelser, eller at hæve aftalen om levering af produkter og ydelser (herunder produkter og ydelser, som endnu ikke er leveret), eller kræve forudbetaling og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.
 5. Ophavsretten/brugsret til værkerne overdrages først til kunden ved betalingen af den udstedte faktura.

Kundeportal og dokumentation

 1. Hvis Kunden har abonnement, serviceaftale eller klippekort hos BrandSome, kan Kunden få tilsendt login informationer til BrandSome’ Kundeportal.
 2. BrandSome leverer dokumentation af udført arbejde efter aftale med Kunden.
 3. Ønsker Kunden egentlig dokumentation af Kundens webside/webshop eller brugervejledninger til Kundens webside/webshop, sker dette efter særskilt aftale og betaling. Det samme gælder vedligeholdelse af allerede udarbejdet dokumentation/brugervejledning.

Reklamation/fejl

 1. Alle fejl og mangler skal meddeles skriftlig straks efter levering. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden har opdaget, eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftlig til BrandSome, kan den ikke senere gøres gældende.
 2. Enhver reklamation skal angive, hvad der er galt med BrandSomes leverance, og hvad Kunden præcis ønsker, at BrandSome skal foretage sig.
 3. Kunden skal udførligt informere BrandSome om fejlens karakter, herunder hvor den optræder samt hvorledes den eventuelt kan genskabes.
 4. BrandSome giver Kunden besked om, hvorvidt reklamationen kan imødekommes.
 5. BrandSome kan frit vælge, om der skal ske omlevering, udbedring eller gives et forholdsmæssigt afslag i prisen.
 6. BrandSome yder omlevering/udbedring inden for rimelig tid.

Ansvar

 1. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af aftalegrundlaget.
 2. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er BrandSome ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
 3. BrandSome er ikke ansvarlig for, at BrandSomes ydelse opfylder lovgivning eller standarder, eller kan anvendes til bestemte formål, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet skriftligt eller pr. e-mail.
 4. BrandSome påtager sig intet ansvar for indholdet, og/eller de data der oplagres hos BrandSome og transmitteres til og fra Kundens hostingydelse via internettet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. Såfremt BrandSome pålægges erstatningsansvar for ulovlig informationsspredning, forpligter Kunden sig til at holde BrandSome skadeløs i alle henseender.
 5. BrandSome er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af offentlige netværk, elnet og/eller tjenesteydelser i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre BrandSome har forsømt at begrænse ulemperne herved.
 6. BrandSome er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer.
 7. Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget er BrandSome ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfritagelsen består, så længe force majeure består.

Lovvalg og værneting

 1. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.
 2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Klager

Har du en klage over Brandsome ApS´ ydelser, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

Facebook anmeldelser
5.0
Baseret på 48 anmeldelser
js_loader
Scroll to Top